વિસાવદર શહેર

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Visavadar-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/7KAJxyBF6ubJPq15JN2QW21209409132100
Visavadar-2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/49usRL1gDxD3D15i0PMpmi609316430534
Visavadar-3ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/DsjHxBdXqqbKaplm2eMMsZ279662315001
Visavadar-4ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/JBDXGlvcYxhCxbuDmvJFt5479409166435
Visavadar-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-11ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-12ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar– 13ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-14ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-15ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Visavadar-16ડાઉનલોડડાઉનલોડ