વિસણવેલ – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   15 – કુકસવાડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   20 – વિસણવેલ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
175વિસણવેલ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
176વિસણવેલ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
177વિસણવેલ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
114ગોતાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ
174કાણેકડાઉનલોડડાઉનલોડ
138ઘુમલીડાઉનલોડ ડાઉનલોડ