ઝાંપોદડ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   8 – ધંધુસર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  16 – ઝાંપોદડ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
119 ઝાંપોદડ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
120 ઝાંપોદડ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
124 નરેડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
125નરેડી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
118 ડુંગરીડાઉનલોડડાઉનલોડ
123બંટીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ