ઝરીયાવાડા – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   29 – શીલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   20 – ઝરીયાવાડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
53ઝરીયાવાડા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
54ઝરીયાવાડા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
59બામણવાડા-1 ડાઉનલોડ
60બામણવાડા-2 ડાઉનલોડ
46સાંગાવાડાડાઉનલોડડાઉનલોડ
57 ફરંગટા-1ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
58ફરંગટા-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ