ઝીંઝરી – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – સરદારગઢ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   16 – ઝીંઝરી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
30ઝીંઝરી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
31ઝીંઝરી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
32થાનીયાણા-1 ડાઉનલોડ
33થાનીયાણા-2 ડાઉનલોડ
85ખડીયા ડાઉનલોડ